Miljöpolicy

TrollDental Sweden AB verkar genom sitt miljöarbete för att kontinuerligt minska sin negativa påverkan på miljön. I vår strävan efter ständig förbättring ska vi

Förebygga och minska

Vi arbetar för att minska användningen av icke förnyelsebara naturresurser och den miljöpåverkan som vi direkt eller indirekt orsakar. Då det finns tekniskt och ekonomiskt försvarbara alternativ väljer vi den produkt eller metod som innebär minst belastning på miljön.

Medvetenhet

Vi arbetar också för att sprida kunskap och medvetenhet i frågor som rör miljö och hållbar utveckling hos våra medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Hög målsättning

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende kundtillfredsställelse, produktkvalitet och förmåga att på effektivt sätt styra, leda och utveckla vår verksamhet. Vi utvärderar prestandan och verkan i vår verksamhet och arbetar med ständig förbättring för att möta kunders, användares och samhällets föränderliga behov och krav.

Relevanta krav

Vi uppfyller alla lagar och förordningar inom miljöområdet.

Hög målsättning

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende vår påverkan på miljön. Vi utvärderar prestandan och verkan i vår verksamhet och arbetar med ständiga förbättringar för att successivt minska vår negativa påverkan på miljön.